Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

DTCK | 02/07/2019

Tổng CTCP Kỹ thuật dầu khí Việt Nam - PTSC (mã PVS – sàn HNX) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu hợp nhất 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 560 tỷ đồng.

HNX | 02/07/2019

PVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NDH | 25/06/2019

Lợi nhuận ước tính sau 6 tháng của PVS đã tương đương 93% kế hoạch năm.
stox.vn

HNX | 19/06/2019

PVS: Thay đổi nhân sự

HNX | 14/06/2019

PVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | 05/06/2019

PVS: Báo cáo thường niên 2018
stox.vn

HNX | 04/05/2019

PVS: Báo cáo tài chính quý 1/2019

HNX | 03/05/2019

PVS: Báo cáo tài chính quý 1/2019 (công ty mẹ)

HNX | 24/04/2019

PVS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
106,13
-0,15
-0,14%
x
UPCOM
57,55
+0,20
+0,35%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP