Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)