Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)