Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)