Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)