Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)