Công ty Cổ phần Domenal (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)