Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCOM | Hóa chất)