Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)