Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)