Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)