Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (HOSE | Hóa chất)