Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)