Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)