Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)