Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)