Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)