Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)