Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX | Tài nguyên Cơ bản)