Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)